ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 1. Etik Davranış Kuralları Kimler İçin Geçerlidir?

Standartlar, kanunlar ve düzenlemeler ile birlikte Bakkalbaşıoğlu politikaları ve standartları çerçevesinde faaliyet göstermekteyiz. Ancak, bu standartların, kanunların, düzenlemelerin ve prosedürlerin her türlü tutum ve davranışı kapsamayabilir. Dolayısıyla, tüm BAKKALBAŞIOĞLU çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini,Bayileri ve Tedarikçileri kısaca tüm BAKKALBAŞIOĞLULAR için geçerli olan “Bakkalbaşıoğlu Etik Davranış Kuralları”  bulunmaktadır.  Tüm BAKKALBAŞIOĞLULULAR’dan Etik Davranış Kurallarına uymaları beklenir.

Bakkalbaşıoğlu Etik Davranış Kurallarında düzenlenmemiş olan bir konuda çekincemiz olması halinde iş etiğine dair Etik Kurulumuzdan destek almak konusunda herhangi bir tereddüt yaşamamalıyız. İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla iyi ilişkiler içinde olmak bizi başarıya götüren temel unsurlardan biridir.

 1. Hangi Mevzuata Göre Hareket Etmeliyiz?

Bütün faaliyetlerimizin öncelikle Türk kanunlarına uygun şekilde yerine getirilmesi esastır. Bunun yanı sıra Bakkalbaşıoğlu’nun uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyor ve uluslararası şirketlerle işbirliği içinde çalışıyor olması nedeniyle, şirket operasyonları farklı ülke yasa ve düzenlemelerine tabi olabilmektedir.

Farklı ülkelerde iş yapma etiğine ilişkin soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkede yerleşik düzenlemeler izlenmelidir. İşin yapılacağı ülke ve/veya ülkelerdeki düzenlemelerin izlenmesi, uluslararası platformda faaliyet gösterecek Bakkalbaşıoğlu’nun benimsediği etik değerler açısından sakıncalı sonuçlar yaratabilecek mahiyette ise, bu durumda sahip olduğumuz Etik Kurallar ve prosedürler dâhilin de çözüm yolları bulmaya çalışmalıyız. Hangi kuralların dikkate alınması gerektiği konusunda herhangi bir tereddüt yaşanması halinde mutlaka işveren veya işveren vekiline danışılması gerekmektedir.

Bakkalbaşıoğlu çalışanları ve iş ortakları yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek İç ve Dış Şirket yönetmeliklerine uygun bir şekilde davranmalıdır.

 1. Temel İlke ve Hedeflerimiz Nelerdir?

Değerlerimiz, bizi bugün bulunduğumuz noktaya getiren ve gelecekte gelmek istediğimiz noktayı tanımlayan ilkeler ve vizyonu kapsar.

Bu ilkeler:

 • Dürüst ve yasalara uygun bir şekilde iş yapmak
 • Kendi ve iş ortaklarımızın itibarını da korumak
 • İnsana ve çevreye saygılı olmak
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek
 • Birlikte çalışmak ve çalışma şeklimize dikkat etmek
 • Faaliyetlerimizin etik boyutlarını göz önünde bulundurmak
 • Rüşvet ve yolsuzluğa kesinlikle tolerans göstermemek
 • Toplumların Arazi Haklarını Korumak ve Desteklemek
 1. İnsan ve Çalışan Hakları

Bakkalbaşıoğlu, insan haklarına değer vermekte, faaliyetlerini BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel sözleşmelerinde belirtildiği üzere insan haklarına saygılı şekilde yürütmektedir. Bu doğrultuda insan haklarını korumak için tasarlanmış standartlar belirlenmiş ve tedarikçilerimizin bu standartlara uymasını beklenmektedir. Çalışanlarımız için bu şartlar sağlanmıştır.

 • Çocuk işçi çalıştırmaya karşı olun.
 • Zorla çalıştırmaya ve işgücünün kötüye kullanılmasına karşı olun.
 • Ayrımcılığı yasaklayın.
 • Çalışma saati, ücret ve hak yasalarına uyun.
 • Güvenli ve sağlıklı bir işyeri kurun.
 • Dışlama, yıldırma, saygısızlık, baskı ve mobingden arındırılmış bir çalışma ortamı sağlayın.
 • Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüklerine izin verin.
 • Çevreyi koruyun.
 • Çalışanların Hak ve Özgürlükleri
 • Bütün çalışanlarımız, tabi olduğumuz 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği kanunuyla verilen haklardan faydalanmak konusunda hak ve özgürlükler kısıtlanamaz. Bütün özlük hakları yine bu kanunlarla korunmakta ve İş süreçleri boyunca her türlü Özlük hakları yasaya uygun şekilde sağlamak zorundadır.
 • Doğum izninden geri dönen kadın çalışanlara doğum iznine ayrılmadan önce sahip olduklarına eşdeğer görev ve ücret verilmektedir. Bayan çalışanların uzun süreli iş göremezlik istirahati almaları herhangi bir hak kaybına uğramalarına neden olamaz.
 • Tesisteki tüm çalışanlarımız işe kendi iradeleriyle ve eşit şekilde girer ve istedikleri takdirde ihbar öneline uymak koşuluyla istifa etmelerinde ve ayrılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Tesiste bütün hükümlüler hür iradeleriyle gönüllü şekilde çalışmasına karşı hiçbir şart ve engel konulamaz.
 • Alt işveren dâhil bütün çalışanlarımızın emeklerinin ücretlendirilmesi konusunda negatif ayrımcılık söz konusu olamaz. Bütün çalışanlarımız nitelik ve tecrübelerine göre pozitif yönlü bir ücret politikasıyla ücretlendirilir. Ücretlerin belirlenmesinde fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda yasal mevzuatın gerekliliklerinden taviz verilemez.
 • Tehlike sınıfımızın hassasiyeti nedeniyle Genç ve Çocuk işçi çalıştırılmaz. Genç stajerlerin çalışabileceği idari ofislerde yasal düzenlemelere uyulur. Genç stajyerlerin olması durumunda sadece idari ofislerde ilgili tüm yasal düzenlemeler uyularak çalıştırılabilir.

Çocukların herhangi bir şekilde tesise izinsiz girişi olması durumunda, bu durumun sakıncalı olduğu uygun bir dille anlatılır ve incitilmeden güvenliğe alınır. Sosyal Uygunluk sorumlusuna durum bildirilir.

Sosyal uygunluk sorumlusu çocuk ile uygun bir dille görüşür anne ve babanın bilgilerini alır ve Anne veya Babanın Fabrikaya gelmesi istenir. Fabrikanın yeni bir personele ihtiyacı bulunması durumunda aile bireylerinden biri öncelikli olarak işe alınır. Personel ihtiyacı bulunmuyor ise çocuğun eğitim masraflarının karşılanması konusunda aylık yardım yapılır.

 • Tesiste göçmen işçi çalıştırılması durumunda çalışma izni olup olmadığı kontrol edilir. Çalışma izni olan göçmen işçilerin çalışma şart ve koşulları yasalara uygun ve mevcut çalışan ücret hak ve özgürlükleri vs. hiçbir konuda farklılık gösteremez.
 • Taşeron çalışanlar olması durumunda yasalara uygun tüm hak ve özgürlüklere sahiptir. Kendi çalışanlarımızla hiçbir konuda ayrımcılık gösterilemez.
 •  Tesiste sosyal sınıf, uyruk, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, mali mevki, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasi yakınlık, sağlık veya gebelik yönlerinden ayrımcılık yapılmaz.
 • Bakkalbaşıoğlu Yöneticileri çalışanlarının sözlü ya da fiziki tacizlere maruz kalmama konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olup bu kuralın ihlali durumunda İş Kanunu’na dayanarak yasal yaptırımları ve disiplin uygulamalarını yürütmekle sorumludur.
 • Toplumların Hak ve Özgürlükleri
 • Arazi değişikliği olması durumunda yerli ve yabancı tüm toplumların arazi hakları korunur. Toprak gaspı yapılamaz ve tolerans gösterilemez.
 • Arazi değişikliği olması durumunda tüm kaynakların sürdürülebilirliği açışından etkileri uzmanlar eşliğinde değerlendirilir. Sürdürülebilirlik açısından sakıncası olmayan durumlarda önceden bildirilerek ve tamamen toplumların kendi özgür iradeleri ile ilgili tüm yasalarına uygun gerçekleştirilir.
 1. Çevrenin Korunması ve İşyerinde Güvenlik
 • İşyerinde Güvenlik

Bakkalbaşıoğlu işyerinde en güvenli şekilde çalışmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşırken Bakkalbaşıoğlu’nun temel kuralları şunlardır:

 1. (Şüpheye düştüğünde mutlaka) Sor/Öğren/Katıl,
 2. Daima işe en uygun Kişisel Koruyucu Donanım’ı kullan,
 3. İşe başlamadan önce Risk Değerlendirmesi yap,
 4. İşin için geçerli bir Çalışma İzni veya yetkinin olduğundan emin ol,
 5. Yüksekte Çalışmak gerektiğinde gerekli dikkati göster ve düşmeye karşı koruyucu kullan,
 6. Yük Kaldırma Operasyonlarında temel kurallara uyup tüm operasyonunu planla,
 7. Düzen ve Temizlik konusunda hassasiyet göster,
 8. Bütün emniyetsiz çalışma, eylem ve koşullarında Çalışmayı Durdurmak gerektiğini unutma,
 9. Aracını emniyetli kullan ve Yol Güvenliği kurallarına uymaya özen göster.
 • Tesiste kendi işinde veya tedarikçilerinin işinde gerçekleşen ve olumsuz bir etkisi olabilecek kalite, güvenlik ve kural ihlallerini ya da suiistimalleri Kalite Yönetim ve İSG yetkilisine derhal bildirmek.
 • Ayrıca mesleki yaralanmaların ve hastalıkların önlenmesi ve ortadan kaldırılabilmesi mümkündür. Hiçbir üretim hedefi, maliyet tasarrufu, zaman tasarrufu ya da rekabet avantajı herhangi bir yaralanma karşısında önemli değildir. Bu kapsamda aşağıdakileri gerçekleştirmenin hepimizin görevi olduğuna inanıyoruz:
 • Yürürlükteki mesleki güvenlik yasaları ve düzenlemelerine uygun bir işyeri sağlamak
 • Faaliyetlerimizi yerel İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun şekilde yürütmek;
 • Kendi faaliyetlerimize ve ortamımıza ilişkin tehlikeleri, riskleri ve kontrol önlemlerini bilmek;
 • Acil bir durumda neler yapılacağını bilmek ve bu bilgilerimizi sınamak;
 • Kendi sağlık ve emniyetimizi ve ayrıca iş arkadaşlarımızın sağlık ve emniyetini önceden tedbir alarak düşünmek;
 • Sağlık ve emniyet hususlarını günlük iş faaliyetlerimize entegre etmek;
 • Tüm kazaları, vakaları, ramak kala olayları departman yöneticimize ve İnsan Kaynakları Departmanı’na bildirmek;
 • Güvenli olmadığını düşündüğümüz bir hareketi yapmayı veya uygun eğitim almadığımız ya da uygun araçlara sahip olmadığımız bir görevi gerçekleştirmeyi reddederek kendimizi korumak.
 • Bakkalbaşıoğlu sınırları içerisinde çalışanlarımızın maruz kalabileceği her türlü İş kazası ve Meslek hastalığı sayılabilecek ve genel güvenlik zafiyeti oluşturabilecek bütün durumlara karşı İşveren sorumluluğunda İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
 • İşyerimizde hamile, emziren çalışanlarımızın sağlığı gözetilerek İş Yasası’nda sağlanan haklar gereği, sağlığını tehlikeye düşürecek işlerde yalnız ve gece çalışması yaptırılamaz.
 • Çevrenin Korunması

b-1) Çevre Politikamız

Tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevre konusundaki ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uymayı, çevreye ve insan sağlığına gerekli duyarlılığı göstererek çevreyi korumayı ve çevresel etkilerimizi azaltmak için sürekli gelişmeyi taahhüt ederiz.

Hedeflerimiz:

•Yenilenebilir malzemelerin ve çevre dostu ambalaj malzemelerinin kullanımını sağlamak.

•Atık miktarını azaltmak, gereksiz seyahatleri kısıtlamak, su ve enerji tasarrufu yapmak suretiyle çevre üzerinde yarattığımız etkiyi azaltmak.

•Engellenemeyen atıkların yeniden kullanılmasını, geri dönüştürülmesini veya sorumluluk bilinci içinde bertaraf edilmesini sağlamak;

 

 1. Faaliyetlerimizin çevre üzerinde yarattığı etkileri azaltmak için hepimize düşen görevler vardır. Aşağıdakileri yapmak suretiyle günlük faaliyetlerimizin etkilerini azaltabiliriz:

 

 • Havaya veya suya karışan tüm emisyon ve dökülme/saçılmaları departman yöneticimize rapor etmek.
 • Tesiste arazi değişikliği olması durumunda ormansızlaştırma yapmamak.
 1. Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Şirket kaynaklarının doğru ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak hepimizin görevidir. Şirket kaynakları bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içermektedir:

 • Ekipmanlar, makineler, araçlar ve yedek parçalar,
 • Envanter ve kaynaklar,
 • Telefonlar, fotokopi makineleri ve faks makineleri,
 • Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, yazıcılar ve diğer teknoloji kaynakları,
 • E-posta ve internet erişim sistemleri ve araçları,
 • Gizli bilgiler ve kayıtlar,
 • Buluşlar ve fikirler,
 • Ticari markalar, telif hakları ve patentler,
 • Ticari sırlar ve planlar,
 •  
 • İş ilişkileri,
 •  

Bunları korumak adına hepimiz,

 • Şirket kaynaklarının amacı dışında kullanılmadığından veya ziyan edilmediğinden emin olmak için bu kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmalı, Şirket’in itibarına her zaman saygı duymalı ve bu hassasiyeti sürekli gözetmeliyiz.
 • Bütçeleri, harcamaları doğru şekilde yönetmeliyiz.
 • Güvenlik süreçlerine dikkat etmeli ve Şirket kaynaklarının kaybına, çalınmasına ya da amacı dışında kullanılmasına yol açabilecek durumlara karşı dikkatli olmalıyız.
 • Şirketimiz kaynaklarını arkadaşlarımız ya da akrabalarımız dâhil başka kimsenin kullanmasına izin vermemeliyiz.

Bilgisayarların kişisel e-posta veya internette gezinme amacıyla; fotokopi ve faks makinesi ve telefonların kişisel amaçlarla kullanımına yalnızca iş sorumluluklarınızdan sizi alıkoymayacak şekilde olması ve suistimal boyutuna ulaşmaması kaydıyla izin verilmektedir.

 1. Yolsuzlukla Mücadele

Şirketimiz hiçbir şekilde rüşvet, içeriden öğrenenlerin ticareti, piyasa suistimali, dolandırıcılık ya da para aklama gibi faaliyetlere hoşgörü göstermez. Kolaylaştırıcı ödemeler de rüşvet anlamına gelir ve her ne ad altında olursa olsun bu türden ödemeler kesinlikle yapılmamalıdır. Ayrıca her türlü gerçek ya da olası çıkar çatışmalarından (ya da çıkar çatışması şeklinde algılanabilecek ilişkilerden) kaçınmalı, asla uygun olmayan armağanlar ya da ağırlama teklif etmemeli veya kabul etmemeliyiz.

Unutmamalıyız ki asılsız yolsuzluk iddiaları bile itibarımıza ve işimize zarar verebilir.

 • Rüşvet ve Yolsuzluk

Rüşvet bir iş sonucunu uygunsuz şekilde etkilemek amacıyla ödeme, armağan ya da iltimas teklif etmek, almak, istemek veya kabul etmek rüşvet anlamına gelir.

Yolsuzluk ise bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk, kamu görevlileri ya da ortak girişimler de dahil ticari kurum ve kuruluşlarla ilişkilerde doğrudan ya da ajanslar ve ortak girişim ortakları gibi üçüncü taraflar aracılığıyla dolaylı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kolaylık ödemeleri de ülkemiz mevzuatı uyarınca yolsuzluk ve rüşvet eylemleri içine girmektedir.

Bir iş avantajı sağlamak amacıyla şahsi ödeme, armağan ya da iltimas teklif etmemeli, vermemeli, istememeli ya da kabul etmemelisiniz. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bir eyleme karışmanız durumunda disiplin cezasına çarptırılabilir, işten çıkarılabilir, hakkınızda yasal takibat başlatılabilir, hatta mahkemelerce hapis cezasına bile çarptırılabilirsiniz.

Bunun yanı sıra bireysel olarak bu fiilleri icra etmeseniz bile rüşvet ve yolsuzluk şüphelerini görmezden gelmeniz bile, bu olaydan Bakkalbaşıoğlu ve kişisel olarak sizin sorumlu tutulmanıza sebep olabilir.

 • Kamu Görevlileri ile İlişkiler

Seyahat harcamaları dahil olmak üzere kamu görevlilerine sunulan armağanlar ve ağırlama çok hassas bir konudur. Türk mevzuatı bakımından devlet memuruna hediye verilmesi hukuka aykırılık oluşturmaktadır.

Kamu görevlileri ile olan ilişkilerde aşağıda yer alan ilkelere sıkı şekilde uyulması gerekmektedir:

 • Kamu görevlisine, kamu görevlisinin eşine, aile üyelerine ya da misafirlerine armağan ve ağırlama teklif etmemelisiniz.
 • Kamu görevlilerinin armağan ve ağırlama taleplerinin olması halinde Bakkalbaşıoğlu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda yer alan ilgili hükümlere uygun bir şekilde süreç yürütülmelidir.
 • Kamu görevlisine hediye teklif etmeye ilişkin olarak yürürlükte bulunan tüm kanunlara uygun davranmalısınız.
 • Armağan ve Ağırlama, Bağışlar, Hediyeler, Eğlence ve Diğer Yardımlar

Hediye, eğlence ve diğer yardımları kabul etmek veya vermek potansiyel, algılanan veya fiili çıkar çatışmalarına neden olabilir, hatta yasaları ihlal edebilir. “Hediyeler, eğlence ve diğer yardımlar”, menfaat teşkil eden her şey anlamına gelmektedir. Bunlarla kısıtlı olmamak üzere yemek, konaklama, indirimler, ödüller, seyahat, biletler, herhangi bir şekilde para, hisse bunlara örnektir.

İşiniz sırasında müşteriler, tedarikçiler veya işle ilgili diğer kişilerden hediye, eğlence ya da başka türlü yardım teklifi gelebilir. Bu tür yardımları kabul etmenin kendi davranışınızı etkilemeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz, ancak bazı kişiler karşılığında bir şey yapmak zorunda hissedebilirler. Bu durum, Şirketimiz çıkarları için objektif iş kararı verme kabiliyetlerini etkileyebilir. Bu tür durumları önlemek için verilecek ya da kabul edilecek hediyenin yöneticinin onayı ile belirlenmesi gerekmektedir.

Genel olarak Bakkalbaşıoğlu ile iş yapan ya da yapma potansiyeline sahip kişilerden kabul edebileceğiniz veya bu kişilere verebileceğiniz hediye veya eğlence türleri aşağıdakilerdir:

 • Kalem, takvim ya da işle ilgili küçük promosyon amaçlı ürünler gibi düşük değerli sık olarak verilmeyen hediyeler.
 • İşle ilgili bir kişiyle sık olmamak kaydıyla makul fiyatlı yemekler.
 • İşle ilgili bir şahısla sık olmamak kaydıyla spor, tiyatro veya diğer kültürel etkinliklere katılma.

Bakkalbaşıoğlu Etik Kuralların ’da belirtilen sınırlamalardan daha yüksek değerde bir hediyenin verilmesi halinde, ilgili kişiler durumu Etik Kurulu’na rapor etmek zorundadır. Etik Kurulu, konunun kendisine rapor edilmesi halinde gerekli görüşü hazırlayarak işveren veya işveren vekilinin onayına sunar. Bakkalbaşıoğlu işveren veya işveren vekilinin onayının alınması halinde, gerekli kayıtlar yapılarak söz konusu kişinin hediyeyi kabul etmesine izin verilir. Hediyenin Bakkalbaşıoğlu işveren veya işveren vekiline teklif edilmesi halinde ise,  Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına sunar.

Yukarıdaki prensipler genel olarak ters yönde de geçerlidir; Şirket adına hareket eden hiç kimse müşteri, tedarikçi ve diğer taraflarla olan ilişkilerinde makul sınırları aşan hediye, ağırlama imkânları veya bu ilkeleri ihlal edecek diğer masrafların ödenmesini teklif edemez veya ödenmesi konusunda anlaşma yapamaz. Bu husustaki parasal sınırlamalarda -varsa- ilgili kişi veya şirketin etik kurallarına uygun davranılmalıdır.

Kısa dönem içerisinde aynı kişi ya da kurum tarafından birden fazla hediye teklifinde bulunulması halinde ise, tüm hediyeler tek bir hediye olarak kabul edilir ve yukarıda belirtilen rakamsal sınırlamalar içerisinde değerlendirilir.

            Hediye, eğlence ve diğer yardımları kabul edip verme konusunda herhangi bir tereddüdünüzün olması halinde bölüm yöneticinize ve işveren veya işveren vekiline danışınız. Şirket için işle ilgili açık bir sebebin olması halinde sosyal etkinlikler, yemekler veya eğlence etkinlikleri gibi ağırlamalar kabul edilebilir.     Herhangi bir ağırlamanın maliyeti makul sınırlar içinde tutulmalıdır. Seyahat, konaklama ve söz konusu ağırlama ile ilişkili olarak ilgili kişi için yapılan diğer masraflar her zaman Şirket tarafından ödenir.

            Hediye, ağırlama ve benzeri menfaatlerin kabul edilmesi veya teklif edilmesine ilişkin tüm hususlar, bu menfaatlerin yukarıdaki ilkelere göre kabul edilebilir olduğu konusunda bir şüphe bulunmadığı haller hariç olmak üzere, ilgili kişi ile yöneticisi arasında görüşülür ve karara bağlanır. Ön onayın gerekli olmadığı hallerde dahi yöneticinin şeffaflığın sağlanması için bilgilendirilmesi gerekmektedir.

            Bir yardım kurumuna veya bir vakfa/derneğe yapılan bağışlar, verilen değer unsuru oluşturan eşya, mal, para vs. ya da karşılıksız olarak sağlanan sponsorluk veya herhangi bir topluluğu kalkındırmak üzere yapılacak harcamalar için Bakkalbaşıoğlu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda belirtilen esas ve prosedürlere uyulması gerekmektedir.

 • Para Aklama

Para aklama, paranın veya varlıkların suç teşkil eden kaynaklarını ya da yapısını yasal ticari faaliyetleri kullanarak gizlemektir. Terörizmi finanse etmek de dahil olmak üzere, suç faaliyetlerini desteklemek için yasal kaynakların kullanımı da bir para aklama faaliyetidir ve bu faaliyet hapis cezası yaptırımına tabi tutulan bir suçtur ve Şirketimiz bu faaliyetlere hiçbir şekilde müsamaha göstermemektedir.

Kaynaklarımızın suçlular tarafından para aklamak ya da suç teşkil eden faaliyetlere fon sağlamak için istismar edilmesini önlemek amacıyla iş ilişkisinde bulunduğumuz tarafların iş faaliyetlerini ve geçmişlerini öğrenmeli, para ve mal kaynaklarını ve gidecekleri yerleri belirlemek için diğer iş ortaklarıyla ilgili uygun soruşturmaları gerçekleştirmelisiniz. Para aklamayla ilgili kuşkulu işlemleri veya olayları derhal işveren veya işveren vekiline rapor etmelisiniz. Bunu yapmamanız halinde, para cezasına çarptırılabilir, işten çıkarılabilir veya mahkemelerden hapis cezası alabilirsiniz.

 • Siyasi Faaliyetler ve Ödemeler

Yürüttüğünüz siyasi faaliyetlerin ve bu kapsamda yaptığınız ödemelerin, Bakkalbaşıoğlu tarafından gerçekleştirilmiş eylemler olarak görülme riski mevcuttur. Dolayısıyla bunlar işimizi ya da itibarımızı zedeleyebilir.

Çalışan, demokratik siyasi faaliyetlere katılmakta serbesttir. Ancak bu şirkete herhangi bir referansta bulunmadan ya da şirket ile olan ilişki kullanılmadan yapılmalıdır. Çalışanlar, şirket adına görevlerde bulunduklarında özellikle özenli davranmalıdırlar. Makul sınırlarda olsa dahi Bakkalbaşıoğlu’nun herhangi bir siyasi parti ile ilişki içinde bulunduğu izlenimi yaratacak bağışlardan, beyan ve açıklamalardan kaçınılması gerekmektedir.

 1. Çıkar Çatışmaları

Şahsi ilişkileriniz, Bakkalbaşıoğlu dışında gerçekleşen faaliyetlere katılımınız ya da başka bir kuruluşta sahip olduğunuz pay, aldığınız kararlar üzerinde etkili olduğunda ya da bu şekilde algılanma ihtimali olduğunda, bir çıkar çatışması ile karşı karşıyasınız demektir.

Sorumluluğumuz çıkar çatışmalarından kaçınmaktır. Şahsi ve özel düşüncelerinizin Bakkalbaşıoğlu bünyesinde aldığınız kararları etkilemesine izin vermemelisiniz. Bir çıkar çatışması, karar alma yetinizi etkileyebileceğinden ya da bu şekilde algılanabileceğinden, hem sizin itibarınıza hem de Bakkalbaşıoğlu’nun itibarına zarar verebilir. Bu kuralların ya da herhangi bir kanun veya yönetmeliğin gereğini yerine getirmemeniz, disiplin cezası veya iş akdinizin feshedilmesi ile sonuçlanabilir.

Çıkar çatışması Bakkalbaşıoğlu bünyesindeki faaliyetleriniz bakımından söz konusu olabileceği gibi Şirket dışındaki faaliyet ve ilişkilerde de çıkar çatışmasına dikkat edilmelidir.

Aşağıda Şirket dışında fiili ya da potansiyel çıkar çatışmalarına örnekler verilmektedir:

 • Sizin ya da yakın bir akrabanızın herhangi bir rakip, tedarikçi ya da müşteri tarafından çalıştırılması, bunlar için servis sağlaması ya da ödeme alması.
 • Sizin veya eşinizin veya yakın akrabanızın doğrudan ya da dolaylı bir menfaatinizin olduğu herhangi bir işte çalışması veya faaliyet göstermesi.
 • Sizin ya da yakın bir akrabanızın, Bakkalbaşıoğlu ile iş yapan bir işletmeye sahip olması.
 • Dışarıdan yaptığınız işin veya iş çıkarlarınızın Bakkalbaşıoğlu’daki çalışmanızı etkilemesi (örneğin Bakkalbaşıoğlu’na ayırmanız gereken zamanı dışarıda yaptığınız işe ayırmanıza neden olması).
 • Bir Bakkalbaşıoğlu satıcısı, tedarikçisi, müşterisi veya yüklenicisiyle kendi kişisel faydanız için iş yapmanız.
 • Sizin ya da yakın bir akrabanızın Bakkalbaşıoğlu’na ticari bir menfaat sağlayacak bir pozisyonda kamuda görev alan üst düzey yönetici ile arasında akrabalık ilişkisi bulunması.
 • Bakkalbaşıoğlu eski çalışanının, Bakkalbaşıoğlu ile iş yapan yeni bir tedarikçi olması.

Kendisini bir menfaat çatışması durumunda bulan çalışanlar bu durum hakkında yöneticisini ve yönetici de işveren veya işveren vekilini bilgilendirmek zorundadır. Menfaat çatışması bulunan çalışanlar, bu hususu işe ilk girişleri sırasında bildirmek durumundadır. Bu konu, adaylarla yapılacak iş görüşmelerinde İnsan Kaynakları Departmanı’nın yetkili personeli tarafından özellikle sorgulanır. Ancak, menfaat çatışmasının Şirket’e aday gösterilme sırasında bildirilmiş olması veya Şirket’te geçici görevlendirilme veya istihdamın kabul edilmesinden sonra ortaya çıkmış olması halinde, muhtemel menfaat çatışması zorunlu olarak bir çalışanın şirkette geçici olarak görevlendirilmesine veya istihdam edilmesine engel oluşturmaz. Her halükarda Yönetici Etik Kurulu ile birlikte her bir durumu dikkatle değerlendirir ve daha sonra durumun, fiili veya muhtemel menfaat çatışmasını hafifletmek üzere bir tedbir almayı gerektirip gerektirmediğine karar verir.

 1. Finansal Kontrol Sistemleri
 • Mali Raporlama

Mali bilgilerin dürüst bir şekilde, doğru ve zamanında açıklanması zorunludur. Mali bilgilerin raporlanması, çok yüksek dürüstlük ve doğruluk standartları gerektirir. Şirket muhasebe ve mali kayıtlarının bütünlüğü Şirket’in defter ve hesaplarına yapılan girişleri destekleyen temel bilgilerin doğruluğuna ve eksiksizliğine bağlıdır. Hile içeren ya da yanlış yönlendiren raporların Şirket itibarına ve yatırımcılarına neden olacağı zarar çok ciddi olabilir.

Dürüst olmayan mali raporlar ayrıca ilgili şahıslar ve Şirket için para veya hapis cezası uygulanmasına neden olabilir. Şirket dışı mali raporlarda hatalı ya da yanlış yönlendiren bilgilerin bulunması kesinlikle yasaktır.

Bütün çalışanlar mali bütünlüğümüzü korumak amacıyla aşağıdaki hususlarda azami özeni göstermek zorundadır:

 • İşlemlerin uygun yetkilerle gerçekleştirildiğinden ve zamanı göz önünde bulundurarak uygun şekilde kaydedildiğinden emin olun.
 • Şirket varlıklarını uygun şekilde koruyun ve varlık kayıtlarını düzenli olarak fiili varlıklarla karşılaştırın.
 • Sadece geçerli iş harcamalarında geri ödeme için başvuru yapın veya onay verin.
 • Muhasebe kayıtlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için muhasebe ve finans departmanı tarafından verilen talimatlara uyun.
 • Muhasebeyle ilgili kararları muhasebe standartlarına dayanarak verin.
 • Şirketimizin defter ve kayıtlarında veya herhangi bir açıklamada, iç veya dış iletişimde yanlış veya desteksiz ifadeler kullanmayın ve bu türden girişler yapmayın.
 • Yapılan masrafların belgelendirilmesine azami gayret edin.

Rapor edilen bilgilerde herhangi bir hata, sahtecilik veya yanlışlık görürseniz derhal İç Denetim Departmanı’nın en üst yöneticisini bilgilendirin.

 • Kayıt Tutma

İlgili mevzuat gereğince faaliyetlerimizi ve işlemlerimizi doğru ve dürüst bir şekilde ortaya koyan Şirket kayıtlarını tutma ve yasalar veya kayıt tutma takvimlerinin gerektirdiği süre boyunca bu kayıtları saklama yükümlülüğü altındayız.

Şirket kayıtlarına örnekler:

 •  
 •  
 • İstihdam kayıtları,
 • Harcama raporları,
 • Fabrika defterleri,
 • İthalat ve ihracat belgeleri,
 • İmalat ve Üretim raporları,
 • Kalite kayıtları,
 • Araştırma ve geliştirme testleri,
 • Çevresel kayıtlar,
 • Satış faaliyeti raporları
 • Yönetim Kurulu kayıtları, raporları ve kararları.

Yürürlükteki yasalar gereğince kayıtların düzenli ve denetime elverişli bir şekilde tutulması ve kanunların öngördüğü süre boyunca saklanması gerekmektedir ve her birimizin bu kurallara uyması zorunludur. Bu, kayıtların doğru ve gerçek olması anlamına gelmektedir. Şirket kayıt ve defterlerinde yanlış, yanıltıcı veya asılsız kayıtlar işlenmemelidir. Tüm parasal işlemler Şirket muhasebe defterlerinde tam olarak ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmelidir. Çalışanlar Şirket bilgilerini veya herhangi bir dava veya resmi düzenleyici makamların açtığı soruşturmalara ilişkin materyalleri asla gizlememeli, değiştirmemeli, ortadan kaldırmamalı veya engellememelidir. Bu şart, gelecekte bir dava veya soruşturma açılmasının muhtemel olduğu durumları da kapsar.

Aynı şekilde, çalışanlar, izin almaksızın belirlenmiş tarihten önce kayıtları ortadan kaldıramaz veya imha edemez. Yasalar tarafından artık saklanması gerekmeyen kayıtlar muhasebe ve işveren veya işveren vekilinin bilgilendirilerek uygun şekilde imha edilmelidir.

 1. Gizli Bilgiler

İşletmelerimiz karmaşık ve rekabetçi bir piyasada faaliyet göstermektedir. Her çalışan gizli bilgilerin ve ticari sırların da diğer Şirket varlıkları gibi korunması gerektiğinin farkında olmalıdır. Gizli bilgiler büyük bir gizlilikle saklanmalı ve kasıtsız veya uygunsuz açıklamayı önlemek amacıyla bunlara makul özen gösterilmelidir.

Gizli bilgilere örnekler:

 • Potansiyel şirket alımları veya tasarruflar da dahil, iş planları ve yatırımlar,
 • Fiyatlandırma stratejileri,
 • Mali bilgiler,
 • Patent veya ticari marka uygulamaları,
 • Araştırma ve geliştirme bilgileri,
 • Çalışan ve ücret bilgileri,
 • Kamunun erişimine sunulmamış veya kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler,
 •  
 • Şirket hissedarlarına ilişkin kişisel bilgiler,
 • Yönetim Kurulu kayıtları, raporları ve kararları (içeriği kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılanlar hariç olmak üzere).

İşle ilgili gizli herhangi bir bilgi, açıklamanın yazılı gizlilik sözleşmesine tabi olması, meşru bir iş amacı taşıması, uygun yetkileri almış olması dışındaki durumlarda, aile üyeleri de dahil olmak üzere Şirket dışında kimseye açıklanmamalıdır. Gizli bilgilerin Şirket aleyhine kullanılmaması için gerekli tedbirler alınmalı ve bu bilgiler kişinin işteki görevinin yerine getirilmesi dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Şirket içinde ve iş arkadaşlarınız arasında bile, gizli bilgiler kişilerle bilmeleri gerektiği kadar paylaşılmalıdır.

Şirket alımları, kurumsal değişiklikler, müşteri ve satıcılarla ilişkiler, mali bilgiler, kişisel çalışan bilgileri (adres, telefon numarası, çalışan kimlik numarası vb.) veya başka bir hassas bilginin Şirket dışında açıklanması Şirket’in ve hissedarlarının rekabetçi konumunu zedeleyebilir. Bu nedenle gizli bilgileri korumak için özellikle kamusal alanlardaki konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekir. Bütün resmi açıklamalar, Şirket’in belirlediği birimler aracılığı ile kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

Ayrıca, Bakkalbaşıoğlu’nun iş yaşamınız sırasında oluşturduğunuz veya edindiğiniz tüm dosyalar, kayıtlar ve raporlar Şirket’in mülkiyetindedir.

 1. İç ve Dış Ticaret
 • Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Müşteriler ve tedarikçilerimizle yaptığımız ticaretin adil ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamaktayız. Bu amaçla,

 • Müşterileri veya tedarikçileri yanlış yönlendirmeyin, yanlış tanıtmayın, aldatmayın veya onlar üzerinden haksız çıkar sağlamayın.
 • Tedarikçileri atamadan önce bölüm yöneticinizle iletişime geçin.
 • Tedarikçilerden alım ve müşterilere satış işlemlerini kalite, fiyat, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve insan haklarına bağlılık gibi uygun hususlara dayanarak gerçekleştirin.
 • Şirket adına mal ya da servis satın alırken tüm potansiyel tedarikçilere eşit ve dürüst davranın.
 • Tedarikçilere, onlarla ilişkimizin kişisel iyilikler, hediyeler, hayır kurumlarına bağış gibi durumlardan etkilenebileceği anlamına gelen bir söz söylemeyin.
 • Bir işi almak ya da elinizde tutmak için hediye, eğlence veya yardım önermeyin.
 • Şirketimiz tedarikçilerinin ürün ve tedariklerimizin üretim ve dağıtımında ve hizmetlerimizin sağlanması sırasında ilgili tüm yerel ve ulusal yasa, kural, düzenleme ve gerekliliklere uyması gerektiğini kendilerine bildirin.
 • Müşteri, tedarikçi ve yüklenicileri terörizm, para aklama ve ticari yasaklar, ihracat kontrolleri ve anti-boykot yasalarına ilişkin yasaklı taraf listelerini dikkate alarak seçin.
 • Rekabet Hukuku

Tekelciliğe karşı yasalar serbest girişimi korur ve ticareti sınırlayan veya adil rekabeti kısıtlayan davranışları yasaklar. Bu yasalar her düzeyde iş yaşamını kapsar. Fiyat belirleme, piyasa paylaşımı ya da ihaleye fesat karıştırma komploları veya tekel oluşturmaya ya da tekel pozisyonunu korumaya yönelik uygulamalar rekabet yasaları tarafından yasaklanmıştır. Rekabet karşıtı davranışlar Şirketimizin işleyişini ve itibarını zedeleyeceğinden rekabet karşıtı uygulamalar kabul edilemez. Pek çok ülkede bunlar yasadışı faaliyetler olarak değerlendirilir, ağır para cezaları ve hapis cezası uygulanmasına yol açabilir.

Bu yasaklara uymak ve yaptırımlarla karşılaşmamak için;        

 • Bakkalbaşıoğlu’nun rakipleriyle fiyat veya herhangi bir fiyat unsurunun (indirim, iskonto vs.) belirlenmesi konusunda anlaşmaya varmamalısınız.
 • Piyasada faaliyet gösteren diğer şirketlerle belirli pazarlarda ya da belirli müşteri veya hesaplar için rekabete girmeyeceğinize dair anlaşmaya varmamalısınız.
 • İhalelere ya da tekliflere fesat karıştırma olarak kabul edilebilecek hareketlerde bulunmamalı ve hiçbir müşteriyi ya da tedarikçiyi boykot etme konusunda rakiplerinizle anlaşmaya varmamalısınız.
 • Üretimi, kapasiteyi ya da verimi azaltmaya ya da sabitlemeye yönelik olarak rakiplerle anlaşma yapmamalısınız. Ayrıca bağımsız aracılar ya da satıcılarla da minimum ürün satış fiyatı belirleme anlaşması yapmamalısınız.
 • Gizli bilgi almak için rakip firmanın bir çalışanını işe almamalı veya rakip firmaların çalışanlarını işverenleri hakkında gizli bilgiler sağlama konusunda teşvik etmemelisiniz.
 • Bir rakip ile ilgili gizli olduğuna inandığınız bir bilgi size teklif edilirse bilginin gizli olup olmadığını ve nasıl elde edildiğini sormalısınız. Bilginin uygun yollarla elde edildiğinden emin değilseniz Etik Kurul ile iletişim kurmalısınız.
 • Size teklif edilen malzeme yazılıysa ve “gizli”, “özel” veya “kişiye özel” gibi bir sınıflandırması varsa ya da başka bir şekilde gizli olduğunu anlarsanız malzemeyi kabul etmemeli, derhal olanları not edip Etik Kurulu ile iletişim kurmalısınız.
 • İhracat Denetimleri ve Yaptırımları

İhracat Denetimleri ve Yaptırımları ile ilgili yasalar bilgi, yazılım, mal ve hizmetlerin ulusal sınırlar ötesine satışı, sevkiyatı, elektronik transferi ya da bildirimi üzerinde ülkelere yasal kontrol yetkisi tanır. İhracat, yalnızca geleneksel sevkiyat yöntemlerini değil, müzakereler veya görsel incelemeler aracılığıyla elektronik transferi de içerir.

Ulusal sınırlar ötesine mal, teknoloji ya da yazılım transferi yapmadan önce ihracat denetim yasaları ve yaptırımlarının bu transfer üzerindeki olası etkilerini dikkatle gözden geçirmeliyiz. Denetim ve yaptırımların (veya ambargoların) ülkelere, tüzel kişilere, bireylere ve mallara uygulanabileceğini unutmayın. Bu denetimlerin ya da yaptırımlardan hangilerinin işinizi yürütme biçiminize dair kısıtlamalar ya da yasaklar getireceğini bilmeniz gerekmektedir.

İlgili denetimlere ve yaptırımlara uymadığınız takdirde Şirketimiz suç isnadı, para cezası ve ihracat ayrıcalıklarını kaybetme durumlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bunun sonucu olarak da işten çıkarılabileceğiniz gibi, adli ve idari makamlarca para cezası ya da hapis cezasına çarptırılabilirsiniz.

 • İthalat Denetimleri ve Yaptırımları

İthalat Denetimleri ve Yaptırımları ile ilgili yasalar bilgi, yazılım, mal ve hizmetlerin kendi yargı sınırları içerisine satışı, sevkiyatı, elektronik transferi ya da bildirimi üzerinde ülkelere yasal kontrol yetkisi tanır.

İthalat denetimleri bir şirket olarak Bakkalbaşıoğlu ve ayrıca kişi olarak size uygulanabilir.

Mal ve hizmetleri ülke içine sokarken, gerekli bütün vergi, harç ve resimlerin ödendiğinden emin olun ve ithalata ilişkin bütün gereklilikleri yerine getirin. Kısıtlama uygulanan malları beyanda bulunmadan ülke içine sokmayın. Bir ithalata ilişkin şüpheleriniz varsa hukuki tavsiye almanız gereklidir. Yasaklı malların kesinlikle ithal edilmemesi gerekir. İthalat denetim kanunlarını ve yaptırımlarını gözetmemek, operasyonel gecikmelere yol açarak işe zarar verebileceği gibi ayrıca Şirketimiz para cezası ve imtiyaz kaybı da dahil olmak üzere çeşitli yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Bunun sonucu olarak da işten çıkarılabileceğiniz gibi, adli ve idari makamlarca para cezası ya da hapis cezasına çarptırılabilirsiniz.

Ekonomik yaptırım uygulanan ülkeler konusunda Soru Formlarındaki yönlendirmelere uygun olarak hareket edilmelidir.

 1. Sorumluluklarımız
 • Çalışanlarımızın Sorumlulukları

Bakkalbaşıoğlu Etik Kurallarında, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki kurallar detaylı olarak belirlenmiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Bakkalbaşıoğlu çalışanlarının;

 • Bakkalbaşıoğlu Etik Kurallarını okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
 • Bakkalbaşıoğlu Etik Kurallarının, Şirket politikasının ve yasaların ihlal edildiğinden kuşkulanması veya gerçek bir ihlalin söz konusu olduğunu düşünmesi durumunda, bu ihlaller ile ilgili olarak açıkça konuşma,
 • Her surette yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
 • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve Etik Kurul Üyelerine konuyla ilgili kişiye danışma,
 • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini vakit kaybetmeden rapor etme; bu konularla ilgili bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, İnsan Kaynakları, Bölüm yöneticisine yazılı veya sözlü olarak iletme,
 • Etik soruşturmalarda, Etik Kurul ve Bölüm Yöneticisi ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır.

Bir davranışın Bakkalbaşıoğlu Etik Kurallarına aykırı olup olmadığını anlamak için aşağıdaki sorulara cevap vermek bize yardımcı olabilir:

 1. Bu davranış Bakkalbaşıoğlu veya profesyonellik standartlarına aykırı mı?
 2. Bu davranış size doğru geliyor mu?
 3. Bu davranış kanunlara uygun mu?
 4. Bu davranışın size veya Bakkalbaşıoğlu’na olumsuz olarak yansıma ihtimali var mı?
 5. Başka kimler bundan etkilenebilir? (Bakkalbaşıoğlu bünyesinde diğer çalışanlar, iş ortakları, müşteriler vs.)
 6. Bu davranışın bilinmesi sizi utandırır mıydı?
 7. Etik açıdan çatışma yaratmayacak başka bir davranış biçimi olabilir miydi?
 8. Bu davranış yazılı - görsel medyaya nasıl yansırdı?
 9. Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

Bu sorulara verdiğiniz cevaplar sizde uygunsuz bir durum olduğu kanaatini oluşturuyor ise, bildirmeniz gereken olası bir sorunu tespit etmişsiniz demektir. Kararlı davranıp endişelerinizi dile getirdiğiniz takdirde,

 • Yöneticilerimizin Sorumlulukları,

Bakkalbaşıoğlu yöneticilerinin, Etik Davranış kuralları çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul'a en kısa sürede iletmekten,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan

Sorumludur.

 • Diğer Sorumluluklarımız

Şirket üst yönetimi;

 • Etik Davranış kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir ortam oluşturulmasından sorumludurlar.
 • Etik Davranış Kuralları ve ilgili her türlü politika Etik Kurul'un önerileriyle Kalite Sistem tarafından hazırlanıp revize ve dokümante edilerek Genel Müdür’ün onayı ile duyurulur.

Şirket İnsan Kaynakları&Personel Sorumlusu

 • Kalite Sistem Birimi ile birlikte Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından
 • Şirkette işe girenlerin etik kuralları okumasından, bu konuda bilgilendirilmelerinden ve Personel İç Yönetmeliği’ni imzalamalarını sağlamaktan
 • Şirkete yeni girenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği’nin okunmasından, imzalanmasından ve personel özlük dosyasında korunmasından sorumludur.
 • Personel girişleri yapılmadan önce Nüfus Cüzdanı veya denkliği kabul edilen bir belgeden yaş teyidi yapılmasından ve bu belgenin fotokopisini personel özlük dosyasında bulundurulmasından

Şirket yönetimleri Etik Kurul ile işbirliği içerisinde;

 • Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikâyet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumaktan,
 • Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan,
 • Şikâyet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını garanti etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almaktan sorumludurlar.

13 Etik Kurallara Uyumsuzlukların Çözümlenmesi

Etik davranış Kuralları, Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

 • Etik Kurul

Etik Kurul, Bakkalbaşıoğlu Etik Davranış Kuralları kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.  Bakkalbaşıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur:

Başkan – Genel Müdür Yardımcısı
Üye – Personel Sorumlusu

Üye – İSG Uzmanı

Üye – Kalite Sistem Müdürü

Üye – Kalite Kontrol Müdürü

 • Etik Kurul Çalışma İlkeleri

Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

 • Bildirim ve şikâyetler ile bildirim veya şikâyette bulunanların kimliğini gizli tutar.
 • İhbar ve Şikâyet Kutusunu bildirimde bulunacak kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi mümkün olmayan uygun yerlere konulması ve ilgililer dışında bu kutuların içerisindeki belgelere kimsenin erişiminin olmamasını sağlamakla Etik Kurul yükümlüdür.
 • Şikâyet kutusunu her ay kontrol etmekle sorumludur.
 • Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür.
 • Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
 • Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.
 • Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
 • Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.
 • Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.
 • Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.
 • Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.
 • Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.

Sorularınız ve bildirimleriniz için aşağıdaki e-posta ve posta adreslerini kullanabilir veya Etik Kurul üyeleri ile direkt temasa geçebilirsiniz.

Bildirimler Çalışanlar tarafından Şikâyet kutusuna kapalı zarf atılmak suretiyle yapılabilir.

   

E-posta

mail@bakkalbasioglu.com

   

Posta

Bakkalbaşıoğlu Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş

 

Etik Kurul dikkatine

Organize Sanayi Bölgesi

4. Cadde No:12 Niğde

 

 

   
   
   
   

Telefon

0 388 225 01 60
 

 

01.09.2016